ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η εταιρεία μας αναζητά συνεχώς και προσλαμβάνει άτομα με υψηλή τεχνογνωσία και δεξιότητες, παρέχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και ιδανικό περιβάλλον απασχόλησης.

Σε μια εποχή που η ταχύτατη διάδοση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και η δυνατότητα αυτοματοποίησης πολλών παραγωγικών διαδικασιών έχουν δημιουργήσει φόβους για εκτεταμένη ανεργία, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας:

✓ Ζει και εργάζεται μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικής συνεργασίας
✓ Αξιοποιεί πλήρως την επιστημονική και τεχνική κατάρτισή του και τις δεξιότητες του
✓ Επιτυγχάνει την προσωπική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξέλιξή του.

Η MEMO COMPUTERS χρηματοδοτεί κάθε χρόνο την συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, με την συμμετοχή του Ανθρωπίνου Δυναμικού της σε σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης.